Определение за топография

Топографията е дисциплина, която е специализирана в подробното описание на повърхността на терена . Впрочем, за него той отговаря за подробното изучаване на набора от принципи и процедури, които улесняват графичното представяне на формите и детайлите, които въпросната повърхност представя, независимо дали са естествени или изкуствени.

Дисциплина, която е специализирана в детайлизиране на повърхностите на земната земя, за да се улесни нейното графично представяне

Този тип представителство се извършва върху повърхности с плоски характеристики, ограничаващи се до малки разширения на земята, Геодезията се занимава с по-големите площи.

Полезна програма и приложения

Топографската дисциплина се оказва от огромна полза за науки като архитектура, агрономия, география и инженерство . Например, прилагането на специфични за геометрията понятия за описание на физическата реалност се оказва от огромно значение по молба на селскостопанската дейност и в строителството на сгради.

Междувременно топографията ще изисква работа с двойни измерения, тъй като на първо място ще е необходимо да се посети въпросната земя, за да се анализира с подходящи инструменти; и след това, в следващ етап от работата, ще бъде от съществено значение да се прехвърлят данните, получени от първото лице на място, в кабинет или лаборатория, които да бъдат интерпретирани, и по-късно, за да може да ги поставите на картите.

Геодезистите, които са тези професионалисти, които се занимават с топография, обикновено работят с двумерни системи по осите x и y, докато височината предполага трето измерение. Котата на терена в топографските карти се отразява чрез линии, които се свързват с референтна равнина и са известни като контурни линии .

От своя страна общата станция е устройство, което позволява измерване на хоризонтални, вертикални ъгли и разстояния. След като са известни координатите на мястото, където е инсталирана станцията, могат да се определят триизмерните координати на всяка точка, която се измерва. След като координатите вече са обработени, геодезистът може да започне да представя графично детайлите на повърхността.

Специфични характеристики на земя

От друга страна, концепцията се използва за назоваване на серията от определени характеристики, които един терен представя в повърхностната си конфигурация.

Този смисъл на концепцията обикновено се нарича и релефна концепция.

Видове релеф и как се формират

Релефът е характерната неравномерност на дадена повърхност на земята и може да се прояви през планини, долини, равнини, сред другите видове.

Познаването на релефите има огромно значение за практиката на някои дейности, тъй като, например, първичното производство ще зависи в голяма степен от почвените условия и климата на даден район, за да може да го използва съответно.

Нашата планета има голямо разнообразие от форми, които я правят много богата на различни пейзажи, които сами по себе си представляват уникален и неповторим визуален спектакъл.

Формациите, за които споменахме преди, се знаеха, че са генерирани от различни геоложки процеси, които нашата планета претърпя своевременно.

Планините са резултат от сблъсъка на тектонските плочи.

Платовете, от друга страна, започват като планините, но ерозията отнема острите върхове, които са много характерни за планините, оставяйки възвишението, но по-скоро равнинно.

В случая с долините има връзка и с планините, тъй като това е пространството, което възниква между тях.

А равнините са възможни поради отсъствието на тектоничната сила, която просто не действа в зоната, в която се образуват и затова теренът е равен. Към това се добавя и непрекъснатата ерозия, която оставя утайки, които се пренасят от водите или от ветровете.

Нашата планета днес не изглежда същата като преди милиони години. Дори днешните континенти не са съществували преди.

Именно сблъсъкът на различните тектонски плочи генерира разделянето и появата на континентите.

От всичко това и повече топографията предлага обяснения и анализи, които по-късно, както вече казахме, помагат за развитието на икономиките, за изграждането на инфраструктури, наред с други.

Свързани Статии