Определение за социална организация

Под социална организация се разбира всяка група хора, която се изгражда от споделени елементи, общи идеи, сходни начини за гледане на света.

Освен това е важно такава група хора да се счита за социална организация, която има за цел да постигне, независимо дали тя е солидарна или индивидуална. Това е така, тъй като една социална организация винаги трябва да съществува по причина, а не чрез спонтанни причинно-следствени променливи (в този случай не бихме говорили за социални организации, а по-скоро за общи изрази на определени социални групи).

Социалните организации съществуват от момента, в който човешкото същество започна да живее в обществото

Въпреки факта, че това е много модерен и актуален термин, социалните организации могат да приемат много и различни форми и това се случва с течение на времето. Една от основните характеристики, която трябва да има една социална организация, е да има група хора, които споделят общи елементи, сходни интереси, сходни ценности или начини на действие в определени ситуации. В същото време социалните организации винаги се създават с цел, като например промяна на реалността, която заобикаля членовете им, осигуряване на дискусии по определени теми или просто споделяне на конкретен момент.

Точно както човешките общества и институции са сложни, така и социалните организации могат да станат силно сложни и дори конфликтни. За да се избегне това, те трябва да имат повече или по-малко твърда система от йерархии, които организират различните задачи, установяват различни функции и маркират целите, както и резултатите, които трябва да бъдат постигнати.

Разлика между социалното движение, социалната организация и гражданското общество

Тези три термина имат сходства и различия и в този смисъл могат да създадат объркване. Социалното движение е обикновено голяма група от хора, които споделят идеали и се опитват да трансформират някакъв аспект от реалността. Обикновено тези движения са много разнородни и се характеризират с противопоставянето си на установената власт, особено на правителството на нация.

Социалната организация има редица елементи:

1) лицата, които го формират, създават образувание с обща цел и интереси (например културна асоциация или фондация с нестопанска цел),

2) образуванието придобива специфична правна форма (кооперативно общество, колективно общество и други) и

3) хората, които образуват образуването, се ръководят от някакъв вид правила (например подзаконови актове).

От друга страна, идеята за гражданското общество има две значения: тя е форма на бизнес и е терминът да се отнася до множеството организации и социални движения.

Обхватът на социалните организации е отражение на общността

Едно общество е разнородна и множествена човешка група. Същото се отнася и за социалните организации, които го съставят. Някои имат чисто игрива цел като културни или спортни. Други имат силен компонент на солидарност, като НПО. Някои имат икономическа цел (например бизнес асоциации).

В много случаи социалните организации се фокусират върху защита на колектив (например работнически съюзи или потребителски асоциации).

Понятието социална организация се разбира като модел на обществото

В праисторията хората вече са били свързани на базата на общи интереси и връзки. В този смисъл те създадоха обща структура или тип социална организация като племето, клана или ордата. С течение на времето се създаде нов организационен модел, основан на работата на едни (роби) и доминирането на други (тази система е известна като робство).

През Средновековието феодалният ред е установен въз основа на социалното разделение по имения или класове. От новата ера до наши дни съществуват различни форми на социална организация: колониализъм, комунизъм и капитализъм.

Свързани Статии