Определение на пробния баланс

Пробният баланс е счетоводен инструмент, който позволява бързо да се визуализира счетоводното състояние на дадена компания в даден момент.

В повечето законодателства подготовката му е по преценка на работодателя, въпреки че използването му е широко препоръчително, тъй като позволява да се знае точно дали има грешка във финансовото състояние на компанията и по този начин е в състояние да я коригира, преди да изготви годишните отчети.

По този начин основната цел на този баланс е да служи като инструмент за проверка дали няма несъответстващи записи в Главната книга на дружеството. Дори и така фактът, че пробният баланс показва правилни резултати, не гарантира, че няма счетоводни грешки, тъй като, например, можеше да бъде получено плащане от клиента и то да бъде записано на някой друг, така че сметките да се балансират, т.е. но те не биха били правилни.

В крайна сметка работата по създаването на пробния баланс трябва да бъде придружена от преразглеждане, едно по едно, на всички записи, съдържащи се в Главната книга, за да бъде сигурно, че всичко е наред.

Противно на това, което се случва с окончателния баланс, пробният баланс няма конкретен период за публикуване или приключване, въпреки че се препоръчва да се подготвя на тримесечна база.

Състав на пробния баланс

Подобно на други счетоводни записи, пробният баланс е представен разделен на две основни части. Така в горната му част или заглавие са наименованието на компанията, името на регистъра „Пробен баланс“ и датата, съответстваща на събирането на данните, отразени в отчетите.

От друга страна, би било тялото, разположено в долната му част, което е съставено от различни колони, сред които се открояват двете колони от суми и баланси.

Изготвяне на пробния баланс

Подготовката на пробния баланс започва с получаване на сумите от записите за всяка сметка, която включва дебита като кредит. С тези данни се изчислява салдото по сметките.

В случай, че е сметка, в която се отразява актив или разход, резултатът ще бъде продиктуван от разликата между дебит и кредит, докато ако данните са от доход или пасив, изчислението ще бъде обратното, като се извади дебитът към кредита. И накрая, тези данни са тези, които се прехвърлят в пробния баланс.

Снимки: iStock - hocus-focus

Свързани Статии