Определение на показателите

Думата показатели е множествено число на термина индикатор. Индикаторът е, както самото име казва, елемент, който се използва за посочване или насочване към нещо. Индикаторът може да бъде както конкретен, така и абстрактен, знак, усещане, усещане или обект или елемент от реалния живот.

Можем да намерим индикатори във всички видове пространства и моменти, както и всяка наука има своя тип показатели, които се използват за следване на определен път на изследване.

Индикаторите могат да се считат за референтни точки, за информацията и индикацията, че те съдържат сами по себе си, като могат да предоставят количествена или качествена информация

Информацията ще бъде съставена от данни, които от своя страна се състоят от числа, измервания, мнения, събития и други. Всеки от тях ще ни позволи да знаем чувствителна информация, която ще посочи начина на изпълнение по искане на процес.

Основната функция на индикаторите е да показват данни, процедури, които следва да се следват, явления, конкретни ситуации. Обикновено всеки тип наука разработва свой тип показатели, които могат да бъдат повече или по-малко ефективни и които ще имат крайната цел да ръководят анализа или изследването на явленията на тази наука. В този смисъл показателите, на които могат да разчитат емпиричните, естествените и точните науки, могат да бъдат много по-конкретни, регулируеми и измерими. Напротив, показателите за явления, ситуации или реалности в областта на социалните науки винаги са много по-близки до обсъждането и обсъждането, тъй като социалните процеси никога не се свеждат до правила или числа.

Точност и последователност

Известно е, че индикаторите съдържат изключителна точност и че те съответстват съвместно с анализирания обект. Те трябва също така да се съобразят с промените, които ще ги направят надеждни и демонстрируеми и ще трябва да бъдат лесни за постигане.

Нека помислим, че се случва определено събитие и ние предлагаме да го проучим, индикаторите ще ни позволят да знаем конкретно величината, интензивността, еволюцията, неговите ефекти и да предоставим прогноза за бъдещето, наред с други възможности.

Икономическите показатели, например, инфлация, бедност, безработица, ще изразят в числа характеристиките на икономиката на нацията и чрез числата, които те отразяват, ще можем да знаем напредъка на нея, ако инфлацията е висока, ще можем лесно да изведем че икономиката на тази страна е била сложна.

Същото се случва и с други видове показатели, като демографски индикатори, които ще ни позволят да знаем на брой характеристиките на дадена общност. Съставът според възрастта, пола, разпределението му, както и други интересни въпроси.

Те предоставят чувствителна информация за разработване на политики

За управлението на правителството индикаторите осигуряват чувствителна и изключително уместна информация, тъй като позволяват да се познават някои реалности на страната и, ако е подходящо, насърчават политики, които позволяват коригиране на тези показатели, които са лоши или под от очакваното

Днес, например, е възможно чрез индекси като индекса на човешкото развитие (HDI) да се оцени качеството на живот на населението по света. Той е предложен от програмата за развитие на ООН като чудесен инструмент за разбиране на този важен аспект.

Показателите могат да ни доведат на свой ред към други видове индикатори и това е когато трябва да говорим за йерархични индикатори или различни нива на индикатори, тъй като някои по-основни елементи или сигнали могат да доведат до по-очевидни или по-сложни индикатори в зависимост от конкретния случай.

Много аспекти от ежедневието също имат редица показатели, които могат да ни насочат в ежедневните ни дейности. Например къщата, градът, кварталът и общественото пространство са всички пространства, в които намираме хиляди различни индикатори, които определят дали можем да направим нещо или не, дали ни е удобно да го направим или не, дали нещо е опасно или не, ако вървим по правилния път, ако това, което възнамеряваме да направим, ще работи, сред много други възможности.

Свързани Статии