Определение на паричния поток

В икономиката и финансите Cash Flow е наименованието, използвано на английски език за обозначаване на паричен поток или парични средства или паричен поток, както е известно; паричен поток означава приток и отлив на пари или пари в определен период и следователно представлява повече от конкретен показател за ликвидността на дадена компания .

Така че от паричния поток можем да знаем извлечението по сметката колко пари са останали в него след разходи, плащане на главница и лихва .

Трябва да се отбележи, че паричният поток е счетоводен отчет, който представя информация за всички парични движения и техните еквиваленти.

Междувременно проучването на паричния поток на компанията може да се използва за определяне на различни въпроси, сред които: проблеми с ликвидността, за анализ на жизнеспособността на инвестиционните проекти, за измерване на рентабилността на бизнеса, наред с други.

Ликвидните потоци могат да бъдат класифицирани, както следва: оперативни парични потоци (получените или изразходвани пари като продукт на икономически дейности), инвестиционни парични потоци (получените или изразходвани пари, като се вземат предвид разходите на капиталова инвестиция, която ще е от полза за бъдещия бизнес, например закупуване на ново оборудване) и финансиране на парични потоци (са получените или изразходвани пари, резултат от финансови дейности като получаване или изплащане на заеми, издаване или обратно изкупуване на акции, изплащане на дивиденти, наред с други).

Ако компанията направи проекция на горепосочените отчети, тя може да предвиди дали в бъдеще ще разполага с необходимите пари за покриване на разходите си, а също и за получаване на печалба.

От горепосоченото може да се направи изводът, че анализът на паричните потоци се оказва изключително ценен въпрос за малките и средни компании, които обикновено са засегнати от липсата на ликвидност, за да задоволят тези най-непосредствени нужди. По този начин могат да се правят прогнози и това ще помогне да се избегнат спешни действия, които в дългосрочен план ще доведат до икономически усложнения, като например да се наложи да прибягват до финансист, който да кандидатства за заем.

Паричният поток определено ще направи финансовото управление ефективно, защото пряко допринася за вземане на най-добри решения и улеснява контрола върху разходите с цел подобряване на рентабилността .

Свързани Статии