Определение на хипотези

Под хипотеза се разбира като предложение за оправдание за даден феномен, елемент или процес, който се осъществява във всяка сфера на съществуване (тоест както естествена, така и социална). Хипотезата е една от най-важните части на процеса на научен анализ и проучване, тъй като именно чрез нея теорията започва да се оформя, дори ако хипотезата е опровергана и отменена. Хипотезата е това, което позволява на човека да започне мисловния процес, чрез който ще се получи определен тип знания.

Терминът „ хипотеза “ произлиза от гръцки и означава да се предполага или да се разглежда. Основната и най-елементарна характеристика на една хипотеза е свързана с нейното качество на предложението, възможността или предложението, което все още трябва да бъде проверено и одобрено, за да стане най-накрая научно изявление или теория.

Това е пряко свързано с идеята, че хипотезата е предложение, чиято достоверност или полезност все още не е потвърдено, работа, която ще се извърши чрез научния метод, съответстващ на въпросната наука (тъй като хипотезите могат да бъдат формулирани от и за всеки тип наука, независимо от нейния обект на изследване, методология или ресурси).

За да развият тестването или валидирането на дадена хипотеза, учените могат да прибегнат до различни елементи като наблюдения и емпирични тестове, но и до предварително утвърдени теории и хипотези, до критични и съгласувани анализи във връзка с въпросната тема. Хипотезата никога не е представена под формата на въпрос, а по-скоро под формата на изявление, и следователно необходимостта от валидиране на такова изявление, за да се поддържа, променя част от частите му или директно го отхвърля, ако не се прилага за преди издигната нужда. Най-накрая можем да добавим, че обикновено се установява хипотеза във формата на условна причина-следствие.

Свързани Статии