Определение на двоичен код

Бинарният код е система за представяне на текстове или инструкции за обработка на инструкции на компютър, която използва двоичната система, докато двоичната система е тази система за номериране, която се използва в математиката и изчисленията и в кои числа са представени с помощта само на цифрите нула и едно (0 и 1).

Този код се използва най-вече по отношение на телекомуникациите и изчислителната техника с различни методи за кодиране на данни като: символни низове, битови низове и може да има фиксирана ширина или променлива ширина.

Днешните системи за номериране са претеглени, което означава, че всяка позиция в поредица от цифри ще има свързано тегло, докато бинарната система всъщност е такава система за номериране: претеглена.

Друга характеристика на този тип код е непрекъснатостта, която прави възможните комбинации от код съседен, тоест всяка комбинация от код до следващата ще промени само един бит (непрекъснат код). И кодът ще бъде цикличен, когато последната комбинация е в съседство с първата.

От своя страна кодовете за коригиране на грешки и кодовете за откриване на грешки са много важно и окончателно решение на проблема с предаването на данни чрез електрически импулси, тъй като има голям брой фактори, които могат да предизвикат промяна в електрически сигнал в определен момент, като по този начин причинява споменатата от нас грешка.

Свързани Статии