Определение на човешкото развитие

Какво е човешкото развитие? Елементи, които го изразяват

Концепцията за човешкото развитие се отнася до придобиването от страна на индивиди, организации и общности на способността за ефективно участие в изграждането на световна цивилизация, която просперира както духовно, така и икономически.

Напредъкът, който може да се види в дадена общност по въпроси като социални, политически, икономически и културни аспекти, наред с други аспекти, обикновено се нарича от гледна точка на човешкото развитие.

Това човешко развитие ще се състои в това, че чрез свободата и формирането на човешки капацитет може да се разшири кръгът от възможности и ситуации на хората.

Всички искаме да се развиваме по последователен начин, но е жизненоважно да можем да се подготвим ефективно за това чрез образование, но също така е важно да имаме непосредствен контекст, който се стреми да осигури икономически възможности, както и здравеопазване.

Поради тази причина образованието се оказва основният двигател, когато една общност може добросъвестно и правилно да насочва своето развитие. Според психологията човешкото развитие ще настъпи чрез поредица от интеграции, които ще включват процеси на интеграция или синтез, при които умът ще започне да контролира организма и ще поеме ситуацията и решенията.

След това, след като образованието е факт, хората ще имат и ще имат способността да избират най-добрия процес на развитие, който ще бъде този, който ще им позволи да увеличат максимално качеството си на живот.

Човек, който е наясно какво иска в живота и който също има образователните инструменти за постигането му, е трудно да не успее.

Обществото, което гарантира човешкото развитие

Въпрос, който не може да бъде пренебрегнат в човешкото развитие, е приносът, който трябва да направи обществото като цяло, тоест ние вече подчертаваме уместността на индивидуалната позиция в този смисъл, но ценността, която в човешкото развитие ще има и обществото

Защото именно това трябва да подобри условията, в които живеят гражданите, по отношение на покриване на основни нужди, както и за оформяне на среда, която гарантира зачитане на правата на тези, които го съставят.

Абсолютно доказано е, че ако обществото не насърчава състояние на нещата, като например току-що изложеното, то трудно може да се прояви като развитие на своите членове.

Измерване на човешкото развитие

Човешкото развитие на дадена общност може да бъде измерено и известно благодарение на усилията на ООН в това отношение.

Съществува специална програма на организацията, която е посветена специално на изследването на човешкото развитие и официално известна като Програма за развитие на Организацията на обединените нации.

Индексът на човешкото развитие е статистическият показател, който тази програма произвежда и, както казахме, излага състоянието на човешкото развитие в нея. За нейното разработване се разглеждат въпроси като продължителност на живота от раждането, образователното ниво, достигнато от зрялото население, и материалните възможности, които могат да бъдат известни чрез данните за брутния вътрешен продукт (БВП).

Свързани Статии