Определение за социална интеграция

Човекът живее в обществото, е част от система. Подобна социална интеграция повишава личното самочувствие и повишава индивидуалното благополучие на тези, които имат отношение към другите. Съществуват обаче ситуации, в които хората могат да бъдат изложени на риск от социално изключване.

Например икономическата несигурност може да бъде свързана със социално изключване. От тази гледна точка има професионалисти като социални работници и конкретни институции, които работят, предлагайки конкретна помощ на хората, изложени на риск от изключване.

Социално съжителство

Тази помощ има двойна полза, тъй като служи не само като помощно средство за уязвимите хора, които са изложени на риск да бъдат оставени извън системата, но е социална полза за всички, тъй като индивидуалното благополучие на хората добавя благополучие към цяло.

Обществото не е статично, а динамично образувание, елементите, които изграждат обществото, непрекъснато се развиват. От тази гледна точка може да се случи човек, който е бил част от богато семейство, в един момент от живота си е изложен на изключване вследствие на икономически проблем или личен проблем.

Социалната интеграция има за цел да даде възможност на хората в развитието на тяхната самостоятелност. От тази гледна точка е постигнат голям напредък в интегрирането на хора, страдащи от някакъв вид увреждане. Тази социална интеграция също подобрява съвместното съществуване на всички, хармонизирайки интересите на всяка от страните.

Присъствие на човешкия фактор

Един от най-важните аспекти за интеграцията на хората в обществото е работата. Следователно, по време на икономическа криза, рискът от изключване на тези дългосрочно безработни нараства. Социалната интеграция се ангажира да се грижи за хората, тоест дава приоритет на човешкия фактор чрез анализ на ресурсите, необходими за действие в ситуация на помощ.

Специалистите, работещи в този сектор, анализират специфичен профил на хора, изложени на риск от социално изключване, с цел минимизиране на възможностите за уязвимост в днешното общество.

Свързани Статии