Определение на векторно пространство

Това на векторното пространство е понятие, присъщо на разклонението, наречено абстрактна алгебра, което е частта от математиката, която се занимава с изучаването на алгебраични структури, като групи, тела и векторни пространства, които са точно обектът от този преглед.

Сега, преди да навлизаме в конкретната концепция за векторното пространство, е важно да открием какво е вектор, кой точно е елементът на тези структури ...

Векторът е геометричен инструмент, който се използва за представяне на физическо количество, което ще се определя от неговата дължина, ориентация и посока. Геометрично те са представени от линейни сегменти, които отиват на определена страна, подобно на стрелка. Примерите за най-често срещаните векторни количества включват силата, упражнена върху определен обект, и скоростта на движение, проявена от мобилен телефон.

Всички физически системи имат някои измерими качества, които са точно величините. Въпреки че можем да намерим онези величини, които не се нуждаят от познаване на гореспоменатите аспекти на посоката, посоката, ориентацията и дължината за тяхното определение, има и други, като тези, посочени за скорост и сила, които го изискват.

Трябва да се отбележи, че върху векторите е възможно да се извършват основни математически операции като: събиране, изваждане, деление и умножение.

След като изясним концепцията за вектор, ще преминем към тази на векторното пространство ...

Тогава векторното пространство е алгебраична структура, възникнала от множества, чиито елементи е правдоподобно да се съберат и умножат по числа . Векторното пространство винаги е свързано с набор, който ще има структура на тялото и елементи, наречени скалари, които ще действат като числа. Междувременно елементите на векторното пространство ще бъдат представени от векторите.

Свързани Статии