Определение на Устава

Като цяло ние под устава разбираме, че набор от закони, които се изготвят и оповестяват публично в едно общество, трябва да бъдат спазвани и взети под внимание от всички граждани на региона, на които се прави позоваване. Въпреки това, преминавайки към по-големи специфики, можем да кажем, че уставът е по-малка форма на закони, тъй като обикновено се изготвя в рамките на конкретен регион, град или район, както и може да бъде набор от закони, които управляват институция или образувание по определен начин. Следователно уставът може да бъде намерен в повечето случаи при спазване на набор от основни закони като националната конституция на всяка държава.

Основно уставът е организиран за законодателство по конкретни въпроси или за определени институции, като не е валиден извън тях. Пример за такава ситуация може да бъде устав, който функционира в рамките на съюза на металообработващите, но не се прилага за всички профсъюзи в даден регион. В същото време уставът може да бъде съвкупност от закони, които се прилагат за всички граждани на конкретно населено място, например в град Буенос Айрес, но не и в град Кордоба.

По този начин, всеки местен или специфичен устав се стреми да предложи законодателство за конкретни и характерни аспекти на въпросния регион или образувание, за да благоприятства разрешаването на конфликтите (или директно да ги избягва) по по-конкретен и ясен начин, ситуация, която не винаги се случва с големи сборници от общи закони за цяла нация.

Уставът може да бъде повече или по-малко твърд в зависимост от пространството, в което се прилага. В същото време има устави, които не са официални, но служат неофициално, за да дадат определена заповед за дейността на дадено предприятие или институция.

Свързани Статии