Определение на принципите

По искане на етиката принципите са онези норми или правила, които служат за ръководство на поведението на човек .

Поредица от норми и ценности, които ръководят и ръководят поведението на човек, така че растежът им да се извършва в съответствие и в рамките на закона

С други думи, принципите се състоят от общи норми, общоприети за всяка общност, култура, като например: да не лъжете, да уважавате и да обичате ближния си, да уважавате живота, да не упражнявате насилие с нищо или когото и да било, дайте ръка на онези, които те се нуждаят най-много, без да очакват да получат нещо в замяна, наред с други.

Принципите не са нищо друго освен екстернализация на онези неща, които човешкото същество трябва да развива в съответствие и да бъде щастливо, например, те имат универсален обхват и присъстват в повечето религиозни доктрини на нашата планета.

Човекът е открил през годините и от преживяното е живял различни вредни проблеми, проявяващи се в поведения и действия, които могат да повлияят на живота му, на средата му и на света като цяло и затова той има реши да ги кодифицира, така че той и останалите хора да ги уважават и е възможно да живеят в спокоен свят.

Подаването на ръка на онези, които се нуждаят от нея, е показано, че помага да се измъкне по-бързо от криза, следователно човекът я е направил етичен принцип и е подражавал на други, имайки предвид успеха на резултата от това.

Неспазването на правилата очевидно означава етична вина.

Междувременно тази стойност или постулат, предложени от принципа, ще бъдат взети под внимание като ръководство от човека при разработването на това или онова действие, защото именно то винаги съдържа онова, което в обществото се счита за добро и правилно,

Всеки индивид според своето образование и опита си ще има свои собствени принципи, които ще влязат в игра винаги, когато съвестта им го изисква, но също така, придружаващи това, са етичните принципи, които споделяме с останалата част от обществото.

Също така си струва да се отбележи, че принципите, които ние възрастните поемаме в живота си и които функционират по някакъв начин като ръководство за действие, са тясно свързани с обучението, околната среда и субективността.

Във всеки случай съществува универсален код, който установява кое е правилно или грешно и следователно пряко влияе върху приемането или не на тези принципи.

Начало на нещо, раждане на човек или друго живо същество

От друга страна, думата начало често се използва като синоним на начало, начало, генезис, защото се отнася до първия момент на нещо или някого.

Началото на проект, на книга, на човек, обикновено определян като раждане и който бележи началото на този автономен живот, защото роденото дете вече не е настанено в утробата, прерязва пъпната връв, която го обедини майка му в корема и започва да се развива в света като индивид.

Причина за нещо

Този термин се използва и като синоним на причината или мотив за нещо, спусъкът на някаква ситуация: „Писъците на Мария бяха началото на дискусията между приятели“.

Компонент на тяло

Той може също да бъде компонент на тяло, който е от съществено значение за неговото развитие, например вода и въздух за живи същества.

Основа на научна идея, разсъждения или теория

И основата или потвърждението, на което се основава идея, разсъждение или дори научно разследване.

Когато индивидът държи идея или теория, е от съществено значение той да я подкрепи и да я направи по-солидна пред другите, да има основи и аргументи, които я подкрепят, защото в противен случай това ще бъде просто мнение и може да бъде поставено под въпрос и дори да бъде разрушено за него.

Например се изискват основи, за да могат научните теории да бъдат разгледани и приети в общността, тоест те трябва да се основават на наблюдение, експериментиране и проверка.

В религиите принципите също играят основна роля, тъй като те съставляват най-трансцендентните вярвания, които са свързани със свещеното и които се приемат и приемат без обсъждане чрез вярата, която всеки вярващ поддържа за своята религия, т.е. изискват всякакви демонстрации.

Свързани Статии