Определение на меркантил

Търговският термин се използва като прилагателно, което се прилага към онези дейности, действия, явления или процеси, които са свързани с пазара и продажбата и покупката на стоки от различни видове. Пазарът е пространството, в което хората, които предлагат услуги и стоки, и хората, които ги изискват, се срещат и в замяна на тях плащат предварително установена сума пари или други продукти. Mercantil ще бъде всичко, което се случва на пазара или е свързано с обмена на продукти между две или повече страни.

През цялата история човешкото същество винаги е разчитало на търговска дейност не само за да получи всички онези елементи, които са били необходими, но и да влезе в контакт с други общности и реалности, които биха могли да се намерят на голямо разстояние. Днес с капиталистическата система търговията както с материални блага (като книга, чифт чехли, храна или собственост), така и с услуги (медицински грижи, телекомуникационни услуги, сигурност и т.н.) несъмнено икономическата дейност, която движи планетата и която установява безброй връзки от всякакъв вид между голяма част от планетарната територия.

По същия начин, по който след това меркантилът се прилага към конкретния акт за покупка и продажба на елементи или услуги, терминът е свързан и с набор от закони и разпоредби, които имат за цел да регулират всички пазарни дейности. Следователно търговското право се състои от всички норми и форми, установени в международен план за контрол на търговската дейност и гарантиране, че определени основни или поведенчески задължения не са пропуснати. Много пъти търговското право също установява специфични форми и договори за всеки вид бизнес, за да ограничи максимално импровизацията и възможността за конфликти между страните.

Свързани Статии