Определение за лидерство

Капацитет, който човек има и чрез който е в състояние да повлияе на своята група принадлежност

Терминът „Лидерство“ се отнася до този капацитет, който човек има и чрез който е способен да повлияе на своята група принадлежности или на определена общественост, пред която неговото послание се изразява и насочва. Ситуацията с лидерството включва влияние върху убежденията, ценностите и постъпките на другите, както и подкрепата им за работа с ентусиазъм при постигане на общите цели на групата, към която принадлежат .

Който заема лидерската роля в дадена група или сектор, ще се отличава от останалите свои връстници, защото е способен да вземе най-точните и удобни решения за случая и това ще им позволи да постигнат общата цел.

С други думи, лидерството ни позволява да виждаме отвъд повърхностното, това е да имаме визия отвъд видимото и именно тази характеристика ни позволява да упражняваме лидерство във всяка област.

Ефективно упражнявайте изпълнителната функция в даден проект

Лидерството е способността да поемете инициативата по какъвто и да е въпрос, да управлявате, свиквате, насърчавате, мотивирате, насърчавате и оценявате група или екип, което формално би било упражняването на изпълнителната дейност на даден проект по ефективен и ефикасен начин., дали това съответства на личната сфера или на управленското или институционалното ниво на компания или организация .

Основни условия за упражняване на лидерство: способност за убеждаване, влияние върху другите и харизма

Докато има лидерство, ще има лидер, който ще бъде индивидът, който ще отговаря за задачата да повлияе и мотивира групата или нейните последователи. Въпреки че има няколко условия, които трябва да отговаря на лидера, за да може да заеме тази привилегирована позиция в рамките на групата или организацията, способността да убеждава, влияе върху другите и неговата харизма ще се счита за определящите променливи при постигането целта за влияние.

Видове лидерство

Има различни видове лидерство, междувременно те ще се определят от три въпроса, от една страна, от формалността при избирането им, от друга, от взаимоотношенията, установени между лидер и последователи и от вида на влиянието, което Покажете на лидера над онези, на които командва.

Поради формалността по техен избор ще намерим официално лидерство (предварително установено от организацията) и неформално лидерство (възникващо в групата).

Според втория въпрос ще срещнем следните видове: диктаторско лидерство (той насилва идеите си в групата, негъвкав, обича да поръчва и унищожава творчеството на другите), автократично лидерство (лидерът е единственият, който взема решения и организира групата, не е необходимо да обосновава решенията, които взема), демократичното ръководство (лидерът взема решенията, след като ги обсъжда с групата, която се противопоставя и избира сред алтернативите за решение, представени от лидера), патерналистично лидерство (взема решенията, като предоставя награди и наказания към неговите последователи според това дали спазват или не лозунгите), либералното ръководство laissez faire (лидерът делегира решенията на групата, членовете на групата имат пълна свобода да решават).

И според типа влияние на лидера върху подчинените му, трансакционното лидерство (членовете на групата признават лидера като такъв и като авторитет), харизматичното ръководство (лидерът има способността да променя ценности, вярвания и нагласи на своите последователи), автентично лидерство (такова, при което лидерът се съсредоточава върху това да води себе си на първо място), странично лидерство (сред хора от същия ранг в една организация) и лидерство на работа (на работното място).

Фирма, продукт или сектор на икономиката заема място на абсолютно превъзходство

От друга страна, ние използваме концепцията за лидерство по текущ начин, когато искаме да посочим, че една компания, организация, продукт или сектор на икономиката заема място или ситуация на абсолютно превъзходство по отношение на своите връстници и контекста, в който те действат.

На търговско ниво концепцията е високо ценена, защото запазването на лидерството в търговския сектор или в даден продукт ще бъде ключът към търговския и бизнес успех. Тъй като водещ продукт или услуга ще бъде този с най-високи продажби, а също и този, към който потенциалните потребители ще се приближат първо, тоест преди да се приближат до конкуренцията, която заема по-ниско ниво, и ако са налични необходимите ресурси, потребителят винаги ще избира водещата опция и не най-малко обмислената опция.

Ето защо рекламата и маркетингът имат за цел да създадат водещи марки и продукти, защото търговският успех е ясно в тези въпроси.

Политики и стратегии, които влияят на лидерството

Има безкрайни стратегии и търговски политики, които могат да бъдат приложени така, че една компания да успее да бъде поставена на първата стъпка от предпочитанията на потребителите.

Разбира се, предлагането на продукт с отлично качество във всички аспекти, които го включват, ще бъде голяма ценност, но несъмнено ключът често е цената на продукта. Тези стратегии, които решават да поставят достъпни цени, без да намаляват по този начин качеството на продукта, обикновено постигат лидерство на пазара, на който работят.

Свързани Статии