Определение на параметъра

Като параметри се дефинират онези променливи и константи, които се появяват в математически израз, като негова промяна е тази, която поражда различните решения на даден проблем. По този начин параметър предполага численото представяне на огромното количество информация, получена от изследването на променлива. Изчисляването му обикновено се извършва чрез аритметична формула, предварително подготвена от данните, получени от популация.

В областта на компютърното програмиране широко се използва терминният параметър, който се използва за обозначаване на присъщо свойство на процедура.

Защо са важни параметрите?

Когато математик обмисля изследването на променлива, той трябва да се сблъска с множество данни, които се представят по неуредичен начин. Поради тази причина е необходима предварителна работа с тази информация, намаляване и подреждане, за да се работи по по-прост и по-ефективен начин.

Въпреки че концентрацията на първоначалните данни в параметър води до загуба на част от съдържащата се в тях информация, това се компенсира значително, като може да се правят сравнения между извадките или да се позволи характеризиране на данните.

Основни статистически параметри

В рамките на статистиката могат да бъдат разграничени три основни групи параметри: позиция, дисперсия и форма.

Измерванията на позицията позволяват да се идентифицира стойността, около която се групират данните. Има два типа параметри на дисперсия: тези с централна тенденция (средна, модна и средна) и такива с не централна позиция (процентили, децили и кватилили).

От друга страна, мерките за разпространение служат за обобщаване на разпространението на данните. Проблемът с тези параметри е, че сами по себе си те са недостатъчни при опростяване на информацията, така че е необходимо те да бъдат придружени от други допълнителни параметри, които дават информация за хетерогенността на данните.

Сред най-изявените параметри на дисперсия са дисперсия, стандартно отклонение, коефициенти на изменение и обхват.

И накрая, параметрите на формата показват формата на хистограмата на данните, като най-честото представяне е тази на камъка на Гаус. Тук трябва да подчертаем коефициентите на косост и куртоза.

Освен това има и други статистически параметри, които се използват за конкретна цел, като например индексът Джини за измерване на неравенството.

Снимки: iStock - медийни снимки / Jovanmandic

Свързани Статии