Определение на групата

Групата е съставена от група хора, които играят конкретни и реципрочни роли, които действат според нормите, ценностите и целите, договорени преди официалното им формиране, за да поддържат своята приемственост и стабилност в обществото .

Невъзможно е да се мисли за обществото без подразделение на групи от хора. Освен това е невъзможно да се мисли за човека, изолиран от другите същества, с които се подчинява цялото общество. Човешките същества постоянно се нуждаят от другите и връзката им с тях има естествена нужда от взаимодействие. Ето защо групите в обществото се формират и обикновено са групирани от хора с някои сходни характеристики, независимо дали физически (като групи спортисти) или идеологически (политически партии).

По принцип хората, които го правят, споделят идеи, харесвания, проекти или други обстоятелства, които ги карат да се групират в един и същ общ знаменател. Нещо повече, в много случаи и ситуации те могат да станат толкова решителни и силни, че да генерират някаква важна промяна за доброто и еволюцията на самото общество или да доведат до някаква инициатива, която се оказа констатация за общността, към която принадлежат. Но те могат да бъдат и от противоположната страна и да станат много важни пречки, ако искат и силата им ги подкрепя.

Тези групи, независимо от техните цели, са основният компонент на социалната структура и именно в тях ролите и статутът ще бъдат приложени на практика. Има два отделни типа групи, първичната и вторичната . В първия ние намираме семейството на индивида, към този не избираме да принадлежим, но се дава чрез ежедневно съвместно съществуване, а във втория има разнообразен набор от възможности, които ще се характеризират от свързани интереси, сътрудничество и проекти, и сред тях Вие сте в училище, на работа, група приятели, футболен отбор или приятели на театъра .

Освен това има групи, създадени от лице или група от хора с конкретни цели, които като цяло имат за цел да се съсредоточат върху някаква ситуация или социален проблем, като например граждански организации, наричани още „неправителствени“ или „трети сектор ”(Нарича се още„ организирано гражданско общество ”). В тези групи хората формират работни екипи, които се опитват да се съсредоточат и решават различни проблеми като грижи за деца в риск, предлагайки места за участие на гражданите, набиране на средства за здравно лечение, борба за правата на човека, наред с други каузи.,

Политическите групи също са много популярни, въпреки че са известни най-вече с името „политически партии“ или „политически течения“. В този случай групата, освен волята и общата цел, също се придържа към повече или по-малко хомогенна политическа идеология и като цяло има роли и най-вече йерархии много по-белязани, отколкото в групите на гражданските организации. Може да има и фигурата на „водач“, представен от човек с най-дълга история или социална власт и който се стреми към конкретна позиция или позиция в местното, провинциалното или националното правителство.

И сред най-забележимите характеристики, наблюдавани от тях и техните членове, са комуникацията между членовете, нормите и поведението, които времето и употребата ще превърнат в обичаи, интереси и ценности, които ще бъдат обсъждани и могат да бъдат приети или отхвърлени, като всеки член ще играе специфична роля., В този последен момент е необходимо да се спрем, защото не всички членове ще имат еднакво значение, тъй като обикновено в тези организации има така наречените официални или неформални лидери, които ще бъдат малко тези, които ще ръководят пътя и мисията на групата.

От общуването е възможно да се създадат групи в обществото. Бихме могли да кажем, че общуването е присъщ процес, от съществено значение за връзката между хората. Как биха го направили, ако не постигнат споразумения, установят цели или цели и развиват дейности в търсене на кауза?

Междувременно, когато членството в дадена група се определя основно от доходите, тази група се нарича социална класа. В този смисъл името на „групите“ е фактор на изследването, тъй като хората са разделени според предварително определени променливи, за да се улесни тяхното разпознаване, изучаване и в много случаи прилагането на публични политики или пазарни стратегии. Например, ако има повече хора в общество без начално образование, публичните политики ще бъдат насочени към засилване на достъпа до образование на това основно ниво на човешкото образование. По отношение на пазара, сегментирането на „клиенти“ позволява разработването и рекламирането на различни продукти, според характеристиките на населението.

Свързани Статии