Определение на баланса

Баланс е финансов отчет, който отчита състоянието на икономиката и финансите на дадена институция в даден момент или през определен период.

Балансът, известен също като отчет за финансовото състояние или баланс, представлява набор от данни и информация, представени като краен документ, който включва преглед на финансовото състояние на дадено предприятие или компания и който често се извършва веднъж година. Балансът или отчетът за ситуацията комбинира в себе си концепциите за активи, пасиви и нетна стойност, като трите основни елемента, които съставляват счетоводството на институцията.

Първият от тях, активът, се занимава със сметките за ценни книжа, достъпни за компанията, тоест елементи, които могат да генерират паричен доход чрез използване, продажба или замяна.

От друга страна, отговорността представлява задълженията и обстоятелствата, на които трябва да се обърне внимание, като заеми, покупки и други средносрочни или дългосрочни транзакции. И накрая, нетната стойност представлява актива, намален с пасивите, т.е. вноските на акционери и други инвеститори, които в крайна сметка отчитат капацитета за самофинансиране, който е на разположение на компанията.

Активът включва всички онези сметки, които отразяват стойностите на предприятието. Всички елементи на актива са способни да донесат пари на компанията в бъдеще, било чрез използването, продажбата или промяната. Напротив, отговорността показва всички определени задължения на предприятието и непредвидените обстоятелства, които трябва да бъдат записани. Тези задължения са, естествено, икономически: заеми, покупки с разсрочено плащане и т.н.

С други думи, нетната стойност, която ще бъде основната ос на баланса, е заключение между това, което компанията има, това, което дължи, и следователно, това, което наистина притежава, тоест крайното състояние на счетоводството му.

Свързани Статии