Социокултурна дефиниция

Терминът социокултурна се използва за означаване на всеки процес или явление, свързани със социалните и културни аспекти на дадена общност или общество. По този начин един социокултурен елемент ще трябва да се занимава изключително с човешките постижения, които могат да служат както за организирането на живота в общността, така и за придаването на смисъл на него.

Когато социокултурното прилагателно се прилага към някакъв феномен или процес, се прави препратка към създадена от човека реалност, която може да има връзка с това как хората си взаимодействат помежду си, със средата и с други общества. В този смисъл напредъкът или социокултурните творения на човека от първите дни на неговото съществуване могат да бъдат различните форми на организация и социална йерархия, различните художествени изрази, създаването на институции, които целят да подредят живота в общността, установяване на морални стандарти на поведение, развитие на религии и структури на мисълта, създаване на образователни системи и др.

С пример ще го разберем по-добре ... Социокултурната анимация е верен компонент на социокултурна продукция, изградена от човека и която ни позволява да наблюдаваме взаимодействието между индивидите помежду си, с тяхната среда и с други общества.

Състои се от поредица от действия, извършвани от хора, групи или институции в общност или сектор от нея и на географско място като рамка. Мисията е да насърчава отношението на участието в членовете, като по този начин допринася за социалното и културното развитие.

Понастоящем терминът социокултура е свързан най-вече с различни културни и интелектуални продукти. За да извърши социокултурно изследване, човекът може да се обърне към множество науки като социология, антропология, история, лингвистика, образование, археология, политика, педагогика, комуникация, семиология, философия и дори психология. Всички тези науки се занимават с представянето на човека в дадено време и пространство, което прави резултатите от неговите действия напълно специфични и уникални и следователно трябва да бъдат анализирани в светлината на условията или особеностите на такава ситуация.

Социокултурните изследвания винаги включват свързване с понятия и термини като идеология, комуникация, етническа принадлежност, социални класи, мисловни структури, пол, националност, средства за производство и много други, които служат за разбиране на уникалните елементи на всяка общност, общество и етнос.

Като следствие, че концепцията, която не заема, има пряка връзка с понятията общество и култура, важно е също така да подходим към тях, за да постигнем цялостно разбиране за нея.

Общество и култура

Едно общество е група от индивиди, които си взаимодействат в един и същ контекст и всички са кръстосани от една и съща култура, тоест споделят една и съща култура и поредица от въпроси, които ще обуславят техните обичаи и начин на живот. Заслужава да се спомене, че всичко това развива дадена идентичност и усещане за принадлежност.

Обществото е асоциация от хора, която съществува от създаването и поставянето на човека на тази планета, сега е важно да се отбележи, че организацията е преминала през много вариации във времето и че тя е била тясно свързана с характеристиките на време живее. Например, в праисторическия етап обществото имаше йерархичен ред от типа и където човекът, считащ се за по-възрастен или по-мъдър, е този, който концентрира пълната власт. След това, с течение на времето и развитието на идеите, беше постигнат напредък към по-демократична форма на организация, в която всеки индивид, участващ в това общество, имаше възможността да стане негов лидер.

Така че, нека да прегледаме, за да говорим за обществото, тази група хора трябва: да споделя географски район; Всяка група ще има определена социална функция; обща култура.

А от своя страна културата предполага различните начини и изрази, присъстващи в дадено общество, като по този начин използваните и обичаите, практиките и ритуалите, които се извършват, начинът на обличане и нормите на поведение могат да бъдат включени в заглавието на културата.,

Свързани Статии