Определяне на модел за развитие

Концепцията за модел на развитие се използва в политиката и икономиката, въпреки че е приложима за други по-специфични сектори.

И политиката, и икономиката имат своите теоретични принципи. Тези две дисциплини са определящи за организирането на живота в обществото. Следователно моделът на развитие е теоретично предложение за стратегия, прилагана към организацията на сектор на обществото: конкретна нация, регион или населено място. Моделът за развитие би бил общ ориентир за това, което се цели да се постигне в действителност.

Нека си представим ситуация: група специалисти по икономика и политика трябва да направят проучване за бъдещето на даден регион и заключенията ще бъдат приложени. След като се запознаят в дълбочина с характеристиките на района, експертите изработват организационен дизайн, като вземат предвид различни социални, идеологически, технически, културни фактори и др. Окончателното предложение ще бъде модел за развитие.

Икономическата дейност е един от двигателите на обществото. Има няколко икономически теории и всички те имат предвид две променливи: частна инициатива и ролята на държавата. От тях икономистите разработват поредица от променливи от теоретична гледна точка: инфлация, данъчно облагане, публични разходи, потребление и др. Тези и други съставят икономическа стратегия, определят модел за развитие. Най-традиционното се основава на идеята за постоянен растеж. Идеята е проста: естествената тенденция на цялото развитие е растеж. По този начин, ако дадена държава има специфичен БВП и доход на глава от населението, тези икономически стойности трябва да продължат да се увеличават година след година. Този модел на развитие има теоретичен и най-вече реален проблем: ресурсите на природата не са неограничени. Ако има очевидни ограничения за суровините, не е логично да се стремим към постоянен растеж. Тези, които защитават тази идея, говорят за модел на устойчиво развитие. Това е концепция, която се опитва да балансира икономическото развитие и околната среда.

Идеята за модел на развитие не е изключителна за икономиката и политиката, но е приложима за всяка друга реалност или сектор. Много често се четат новини за градски, енергийни или бизнес модели за развитие. При всяко свое конкретно обстоятелство, моделът за развитие е план за действие, който трябва да бъде изпълнен.

Компютърните науки са много полезен инструмент в моделите за развитие на всеки сектор. Компютърната наука позволява симулация, тоест пресъздаване на реалност от комбинацията от данни и променливи. Този технологичен инструмент дава някои много полезни идеи за вземане на решение коя стратегия да се приложи на практика.

Свързани Статии