Определение за независимост

Терминът независимост обикновено се свързва с качеството на суверен и автономност на държава или географски регион. Значението му обаче не е изключително политическо и в много случаи може да се разбира и като приложимо качество за човек, за институция, дори за животно. Тогава можем да кажем, че независимостта е морална и етична ценност, свързана с капацитета, който въпросният субект демонстрира, за да се грижи за себе си и по този начин да не е обект на опека или господство на висшестоящо образувание.

С други думи независимостта е независима. Така разбран, терминът означава възможността за самостоятелно и свободно вземане на решения. Излишно е да казвам, че понятието независимост е дълбоко свързано с това на свободата, поради което тя се превръща в един от най-важните и съществени елементи за човешкия живот.

Обикновено терминът независимост е свързан с политически явления, тъй като се разбира също като възможност всяка държава, регион или общност да се самоуправлява и по този начин да отмени всеки домейн или настойничество, които могат да произхождат от друг регион или образувание. политик. Борбите за независимост белязаха човешката история от най-ранните времена именно защото, тъй като понятието за независимост съществува, съществува и доминирането и подчинението. Смята се, че в цялата човешка история е имало многобройни цикли за независимост, които са позволили на много региони да се освободят от игото, което е паднало върху тях.

В същото време понятието независимост може да се приложи към ежедневието на обикновен човек. В този смисъл независим човек е този, който може да се грижи за себе си или по икономически, социални, трудови или жилищни въпроси.

Свързани Статии