Определение за корпорация

Корпорация е юридическо лице, чието съществуване се разграничава от това на неговия собственик. Притежателите му участват в акционерния капитал чрез акции, които им дават икономически и политически права. Акциите се различават една от друга според правомощията, които предоставят или по номиналната им стойност.

Предимствата на този тип общество са няколко. Първо, собствениците не носят лична отговорност, тъй като кредиторите имат права върху активите на корпорацията, а не върху печалбите на акционерите. Второ, търговията с акции позволява на малки инвеститори да участват.

Собствениците намират участие в дружеството чрез орган за проверка и администриране, свикан общо събрание на акционерите. Това е отговорно за вземането на решения, които ще повлияят на хода на компанията. За да изпълни тази задача, бордът се събира веднъж годишно на това, което се нарича редовно общо събрание на акционерите, въпреки че може да се случи, че поради необходимост акционерите са призовани към това, което се нарича извънредно общо събрание на акционерите, т.е., необичайна среща за справяне с извънредни ситуации. Някои примери за дискутираните на срещите теми са разпределение на обезщетенията, компенсация на директора, прекратяване на дружеството, разделяне на компанията и др. Често срещано и много уместно обаче е избирането на съвета на директорите.

Съветът на директорите е орган, на който се делегира административното вземане на решения на дружеството. Структурата му се основава на уставите, които по принцип са достатъчно гъвкави, за да имат най-подходящите възможности според обстоятелствата.

Корпорациите са отлична възможност да инвестирате, когато имате малък капитал. За извършването на тези операции обаче е необходимо да се познават добре пазара и неговото функциониране.

Свързани Статии