Определение на питагорейската таблица

Умножението е математическа операция, която се учи в ранните години в училище. Има два традиционни метода за научаването му: таблиците за умножение и питагорейската таблица.

От какво се състои тя?

Две оси са разпределени в таблица, една хоризонтална и една вертикална. Във всяка от тях се разпределят числата от 1 до 10 и след това се очертава решетка с поле за всяко умножение между числата на двете оси.

След това числата на хоризонталната ос се умножават с числата на вертикалната ос и след това резултатът се поставя в съответното поле на мрежата. Всяка от двете оси или колони може да функционира като умножител или умножител. След като всички числа са умножени заедно, питагорейската таблица вече е попълнена.

Питагорейската таблица е по-визуална от традиционната таблица за умножение. Във всеки случай и двете учебни системи са валидни и взаимно допълващи се. Много учители преподават традиционните таблици и след това обясняват механиката на питагорейската таблица, за да засилят ученето.

Други приноси на Питагор към математиката и философията

Един от най-известните принципи в геометрията е известната питагорейска теорема. Според него във всеки десен триъгълник има връзка между хипотенузата (най-дългата страна) и краката (второстепенните страни на триъгълника). В математически език теоремата казва следното: квадратът на хипотенузата е равен на сумата от квадратите на краката.

Питагор е бил гръцки математик и философ от Vл век a. В. Приносът му не се ограничаваше до таблиците за умножение или теорията на Питагор. Всъщност този математик твърдеше, че Вселената като цяло може да се обясни на езика на математиката. Тази идея е приета от всеки настоящ учен. От друга страна, този гръцки математик стигна до следното заключение: измерванията на неговото време, основани на емпирично наблюдение, бяха изразими по абстрактен начин.

Въпреки че Питагор не е оставил писмени свидетелства, счита се, че той е първият, който се е наричал философ, което буквално означава „онзи, който обича мъдростта“

Според този философ цялата Вселена образува подреден космос и подреждането му може да бъде описано с математически принципи. Космическият ред има математическо измерение, което от своя страна се проектира върху човешката душа.

Освен философските си размисли и математическата си визия, неговите последователи създадоха мисловен поток, питагорейската школа. Някои от членовете на този ток, например Филолай от Таранто, оказаха значително влияние върху мисълта на Платон.

Снимка: Fotolia - rudrtv

Свързани Статии