Определение на параграф

Параграфът е единица на речта, която в писмен текст изразява идея или аргумент или възпроизвежда думите на говорещия в реч. Той е съставен от набор от изречения, които имат определена тематична единица или, макар и без да го имат, те се заявяват заедно .

Лесно се открива в един текст поради следните характеристики: той започва с главна буква и завършва с период и включва няколко изречения, както казахме, свързани с една и съща подтема, докато едно от тях само ще изрази основната идея .

Най-честата практика, използвана за разделяне на абзаците на даден текст, е поставянето на отстъп в началото на текста, заемащо едно и също от три до пет интервала, допълвайки го с въвеждането на празен ред или по-голямо разделяне по отношение на следващият ред в края на него.

Има няколко типа абзаци: разказ (образуван от поредица от твърдения, типични за новина или хроника), описателен (засилва употребата на думата със сетивно описание), аргументативен (целта му е да представи мнения или, ако това не е така, да ги опровергае, за да убеди приемника), изложение (обяснява или развива темата, която е представена по-широко), на състрадание или контраст (сравнява обекти или идеи с намерението да се отбележат сходства и различия) и на изброяване (изброява ситуации, които отиват от повечето до най-малко важно).

Свързани Статии