Определение на Духа

Духът се нарича нематериално същество, надарено с разум, което може да бъде продукт на въображението, свързано с религиозни тела или дори разбрано като част от душата на индивид.

Има различни схващания за това какъв е духът. Най-често срещаният е този, който го свързва с не-телесно същество, което се появява в различни религии, но също и като част от фолклора на много култури и отделни вярвания.

В много случаи духовете са положителни сили, свързани с религиозните доктрини, представляващи догми и божествени сили. Например в католическата религия има фигурата на Светия Дух, част от Светата Троица. Често тази фигура е представена графично от бял гълъб. Счита се, че Светият Дух е получил божествени дарове, които трябва да предаде на човешките същества, така че да действа като пратеник от Бога.

Когато не са част от религиозните традиции или концепции, духовете могат да имат както положителни, така и отрицателни културни конотации. За световните култури и общества духът може да защити общности, народи и хора със своите свръхестествени сили, като благоприятства добрата енергия и добрите действия. Например укрепване на културите. Тези типове духове са добре оценени в социален план и затова много хора се молят или провеждат обреди, за да ги призоват. Когато духовете се разглеждат като отрицателни същества, те се свързват със зло, болест и смърт. Понякога се смята, че те са хора, които се връщат от смъртта, за да общуват с живите или, просто, да измъчват човешкия род от отвъдното. Тези духове могат да се проявяват по различни начини и се възприемат индивидуално или колективно.

Но духът е и абстрактно понятие, което независимо от вярванията в свръхестественото се счита за част от душата на човек . Понякога се смята, че е рационалният аспект на душата, въпреки че се използва и като синоним на човешката личност, характер и енергия.

По здрав разум човек с много дух е този, който има духа да действа, е вдъхновен, енергичен, жив и с много насърчение.

Освен това духът в много случаи се разглежда като представяне на това, което е най-важно за същество или обект.

Свързани Статии