Определение на Circumcentro

Терминът circumcenter е квалифициращо прилагателно, използвано за означаване на точка в повече или по-малко сложна геометрична фигура. Точката на окръжност може да се появи във всеки тип геометрична фигура, която отговаря на правилата за обяснение, тъй като това е въображаем път, който се прави на някаква точка от неговото пространство или повърхност. За да разберем какво представлява точка на окръжност, първо трябва да установим някои важни елементи преди неговото формиране.

Когато говорим за геометрия, говорим за плоски форми, които имат различни повърхности: триъгълници, правоъгълници, четириъгълници от различни видове и т.н. Всички тези форми имат определен периметър, който се установява чрез свързване на линии в точка. Като начало трябва да установим описана обиколка около повърхността или периметъра на въпросната геометрична форма, например триъгълник. Тази обиколка, която се счита за описана, трябва да премине през всички точки или върхове на фигурата, като ги докосне по пътя си и напълно съдържа геометричната фигура, тоест да бъде по-голяма по площ.

След като установим каква е описаната обиколка на дадена геометрична фигура, като например триъгълника, показан на изображението, можем да установим окръжния център. Циркумцентърът е вътрешната точка на описаната обиколка, в която всички линии, които могат да го пресекат, се срещат и това в противен случай би било точката, от която са установени радиусът и диаметърът на обиколка или окръжност. За да маркираме точката на окръжност, трябва да варираме техниката в зависимост от фигурата, която имаме, така че например в триъгълник, окръжният център ще бъде даден от обединението на трите перпендикулярни бисектриси, които образуват триъгълника. За да потвърдим, че тази точка на окръжност наистина е добре очертана, трябва да проверим дали тя е в същото време средната точка или центъра на обиколката, начертана преди фигурата. В случай на четириъгълници, следата на точката на окръжност може да се получи в някои случаи чрез маркиране на линии между върховете, чиято точка на кръстовище ще бъде окръжният център.

Свързани Статии