Голямо имение - определение, концепция и какво е това?

Голямото имение е мащабна селскостопанска операция, характеризираща се с използване на работна заплата, лоша оптимизация на ресурсите, малко инвестиране в технологични средства и отсъствие на собственика на земята, който делегира на началник.

Въпреки че разширението на голямо имение може да варира значително, останалите характеристики обикновено остават постоянни. Като цяло условията на работниците са много несигурни, има значителен процент земя, която не се експлоатира или добивите им са далеч от максималните им нива на използване и собственикът няма повече контакт с експлоатацията, отколкото сделката с неговия началник,

Този набор от обстоятелства обикновено поражда социално напрежение, когато условията на населението станат с висока степен на нужда. В тези ситуации е много често разпространението на недоизползвана земя да се изисква, за да се произвежда повече храна и по този начин да бъде в състояние да задоволи основната храна на хората.

Латифундиото като модел на социално господство

Наличието на големи имения не може да се анализира само от гледна точка на производителността или селското стопанство, тъй като големите имения пораждат серия от социални зависимости, които имат голямо значение в общностите, където съществуват тези видове стопанства.

По този начин собствениците на земи контролират достъпа до работа и производство, с цялото въздействие, което това оказва върху населението, в което се намират. Те са тези, които определят нивото на доходите на работника и цените, по които се продават продуктите, извлечени от земята.

Освен това фактът, че отношенията между собствениците на земя и работниците се осъществяват в селска среда, предполага липсата на алтернативи за населението, което интернализира, че поминъкът им зависи изключително от волята на собственика на земята.

Следователно възниква тип социални отношения, при които някои притежават земята, богатството и контрола, а други осигуряват само работната сила. И въпреки че това е от съществено значение за печелившата експлоатация на латифундиите, всеки индивид поотделно е лесно заменяем. Това поражда връзка с огромно неравенство, зависимост и господство от олигархия над общото население, което поддържа връзка със сферата, най-близка до голямото имение.

Снимки: iStock - DavidGarry / kcconsulting

Свързани Статии