Определение за социални изследвания

Както се казва от името му, социалните изследвания са всички тези изследвания, разследвания и анализи, които се извършват върху обществото като цяло или поотделно на неговите членове. Социалните изследвания винаги са били от голяма полза и значение за човека, защото те са това, което му позволява да познава онези явления, свързани с неговите социални структури, поведението му, историята му, интересите му и т.н. По-конкретно, идеята за социални изследвания може да варира в отделни държави на академично ниво, тъй като няма единично определение за тази област на изследване. Въпреки това е обичайно да се групират в рамките на същия този тип изследвания науки като социология, антропология, история, психология, образование, право, философия, религия, икономика и дори география, тъй като всички те те са свързани в по-голяма или по-малка степен с човешките и социалните дейности.

Една от основните характеристики на социалните изследвания, която ясно ги отличава от точните и естествените науки, е, че въпреки че имат метод на изследване, отговорите на въпросите никога не са изключителни или са част от еднозначна формула, а по-скоро, че те са склонни да се поддават много повече на дебата, тъй като няма единичен отговор или анализ на всяко явление. Сложността на човешкото същество като индивид и като част от набор от индивиди, известни като обществото, е това, което прави социален феномен, никога не може да бъде разбран в математически, линеен и изключителен смисъл.

По този начин социалните изследвания имат пречка, тъй като възможните отговори на един въпрос могат да бъдат безкрайни. Следователно социалните изследвания трябва да бъдат по-всеобхватни (в смисъл на разбиране на повече възможности) от точните системи за анализ и да не се ограничават до един отговор, ако не се счита, че различните явления, събития или ситуации, които съставляват едно общество, са резултат от сложна система от културни, политически, икономически, социални, екологични взаимодействия и др.

Свързани Статии