Определение на водороден мост

Водородното свързване се извършва при три различни обстоятелства.

1) когато електроните се споделят между два атома,

2) когато се получава привлекателна сила между отрицателно зареден атом на една молекула и водороден атом, ковалентно свързан с друг отрицателен атом на друга молекула или

3) когато един атом улавя електроните на друг атом.

По този начин би могло да се каже, че водородният мост е силата на привличане между електроотрицателен атом на молекула с водороден атом, който е ковалентно свързан към друг електроотрицателен атом в молекула, която е наблизо.

Водородният мост в случай на вода

Водородният мост е резултат от образуването на сила с водороден атом, прикрепен към атом на азот, кислород или флуор, които са особено електроотрицателни атоми и са рецептори за водородни връзки и няма значение дали са свързани ковалентни или не на водороден атом.

В този смисъл водата е ковалентна молекула и има водородна връзка между водородите на една молекула и оксигените на следващата молекула и поради тази причина водата образува мрежи, които й придават уникални свойства. По този начин, ако водородната връзка във водата не е била, нейната висока точка на кипене не би могла да бъде обяснена, нито пък повърхностното й напрежение.

Междумолекулни връзки

Междумолекулните връзки съставляват взаимодействията между отделните молекули на веществото. От тези взаимодействия е възможно да се обяснят свойствата на течностите (например температурата на кипене) и на твърдите вещества (например температурата на топене).

Има три междумолекулни връзки: дипол-диполна връзка, водороден мост и дисперсионните сили

Дипол-диполната връзка се отнася до положителните и отрицателните полярни молекули, които взаимодействат и установяват електрическа привлекателна сила между тях. Водородната мостова връзка е вид диполово-диполна връзка, което означава, че се получава между полярни молекули, но с уникална характеристика: тези полярни молекули трябва да съдържат водород, който е свързан с други елементи с висок електрически негатив, т.е. точно както с флуор, кислород и азот.

И накрая, дисперсионните сили, известни още като лондонските сили, са много по-слаби сили от предходните две и имат съответна характеристика: те са сили, които се установяват между неполярни молекули, тоест без полюси или без електрически заряди (въпреки че няма електрически заряди, привличането възниква, защото аполарна молекула индуцира дипола на друга молекула и това предизвиква междумолекулна връзка, както се случва с аполарните газове, когато преминаването от газ към течност става чрез втечняване).

Снимки: Fotolia - kali1348 / molekuul

Свързани Статии