Определение на граждански

Терминът граждански се отнася до въпросите, присъщи на даден град или на гражданите, които го обитават .

По същия начин терминът граждански често се използва, за да направи разлика по отношение на онези лица, които отговарят или принадлежат към военната или религиозната сфера и които със сигурност поради членството си в тези сфери, които показват важни различия с гражданската орбита, малко губят това наименование.

Междувременно в закона гражданският термин също има специално участие, тъй като включва всички онези въпроси, взаимоотношения или частни интереси по отношение на хората, тяхната собственост или държавата, която те представляват, независимо дали са неженени, женени или разведени .

От друга страна, съществуването на гражданската сфера или на онова, което в политическата наука се нарича гражданско общество, е основно изискване демокрацията да съществува и да се поддържа .

Гражданското общество е съвкупността от хора, които притежават категорията на гражданите и които действат най-вече колективно, за да вземат решенията, присъщи на публичната сфера на обществото, към което принадлежат, извън държавните институции и които очевидно ще са склонни да постигнат от общото благо, така че по този начин и ако е необходимо, разполагайте с инструментите и областите, за да се защитите от стратегическата сила, която понякога упражняват държавата и пазарът.

Свързани Статии