Определение за социална работа

Дисциплина, насочена към подобряване на условията и развитието на общността, в която работи

Социалната работа е трансдисциплина, която се занимава с насърчаване на социалните промени в дадена общност, решаване на проблеми, възникващи от човешките взаимоотношения и укрепване на хората с цел повишаване благосъстоянието на общностите .

Тоест, в общи линии тази област има за цел да подобри материалните условия, здравето, културата и образованието относно населението, в което то действа, с действията си. В резултат на това работата, която този сектор не носи никаква икономическа изгода, е, че обикновено се извършва от държавата или от организации с нестопанска цел, такъв е случаят с популярните НПО, както ще видим по-нататък в прегледа, който те са тези, които практически събират цялата тази работа в ръцете си. Това обаче не означава, че други социални участници не могат да се намесят в този смисъл, разбира се, че могат, но обикновено се управляват в гореспоменатите ръце.

Целта: пределните сектори и тези с неудовлетворени нужди

Най-маргинализираните и незадоволени социални сектори на почти всички нива често са получатели на социална работа. Мисията е да се подпомогне удовлетворяването на изискванията, но също така да се стремим да осигурим на тези сектори по-добро бъдеще.

Въз основа на и използвайки теории за човешкото поведение, социалните системи, принципите на правата на човека и социалната справедливост, социалният труд се намесва и насочва своята работа към много сложните взаимоотношения, възникващи в индивидите и средите, към които те принадлежат.

Никой човек да не се отклонява от развитието си

По принцип мисията на социалната работа е да улесни всички хора да развият изцяло своя потенциал, като същевременно обогатява живота си и предотвратява дисфункциите, които могат да доведат до този път .

Междувременно специалистите, които работят професионално в тази дисциплина, се наричат ​​социални работници.

функции:

Сред функциите на социалните работници са следните: да напътстват хората да развият своя капацитет, което ще им помогне да решат възникналите социални, индивидуални и колективни проблеми; насърчават в тях способността за самоопределяне, адаптация и развитие; насърчават постигането на услуги и политики, които съвпадат със съществуващите социално-икономически ресурси; имат информационни и социални връзки с тези социално-икономически ресурсни организации; предлагат терапии за психотерапия или семейна терапия, при които семейните конфликти или трагедии затрупват и ограничават гражданите; проектни програми в съответствие с правителствата за насърчаване на социалното развитие на най-ограничените класове; да насочва семействата да решават проблемите си чрез диалог и консенсус, а не чрез борба; анализ на случаите, за да може да интерпретира причините изчерпателно и да постигне ефективни решения; следвайте секторите, които изискват помощ на място, наред с други.

Що се отнася до контекстите, в които работи социалната работа, те се оказват много променливи, но вниманието и акцентът винаги ще бъдат поставени върху онези сектори, които изискват повече от всичко специално внимание, като възрастните хора, хората с увреждания, хората, които Страдат от злоупотреби, затворници, жертви на тероризъм, имигранти, етнически малцинства, наркомани и всякакви други лица, които попадат в категорията на социално изключените.

Уместността на третия сектор: асоциации, фондации и НПО

В момента социалната работа е много активна в третия сектор, асоциации, фондации, неправителствени организации, както и в частни компании и в образователен контекст. В последния случай социалните работници поемат ролята на медиатори в конфликтите, които възникват между членовете на образователната общност, насърчавайки прилагането на терапиите с цел намиране на решение на проблема, който е причина за страданието.

Както може да се оцени от всичко по-горе, изключително важно е тази дисциплина да се развива и популяризира във всички части на света. Когато има скромни нуждаещи се или малцинство, които нямат отговори на положението си на дискриминация, те трябва да активизират социалната работа.

Свързани Статии