Определение за плурализъм

Система, която приема и толерира различията в мислите

Терминът плурализъм е понятие, което има присъствие в различни области на човешкия живот като политика, религия, философия, между другото и което също е тясно свързано с въпроси като множествеността и хармоничното съвместно съществуване на нещата. много различни един от друг, защото плурализмът е система, която приема, толерира и разпознава различните позиции или мисли, които могат да възникнат при дискусията по всяка конкретна тема и в споменатите различни теми и контексти .

Система, за която си заслужава да допринесе

В плуралистична система различни и противоположни позиции съжителстват без проблеми, защото е прието, признато и толерирано, че има и други, които не мислят по същия начин.

Разбира се, плурализмът е идеално състояние на нещата и към което всички трябва да допринасяме и да се стремим да се изградим в общността, в която живеем.

От разликите се научаваш и е възможно да забогатееш, така че идеята е да насърчаваш плурализма и никога да не се бориш с него. Това е абсолютно положителна концепция.

Основен крак на демокрацията

В строго политическото съществуване на плурализъм в тази област ще предполага участието и съвместното съществуване на различни политически идеи и социални групи в демократичния живот на една нация . Когато плурализмът в действителност съществува в политическия живот на дадена общност, различните сектори, дори да предлагат различни идеи, не само ще бъдат част от изборния процес, но и ще участват активно в процеса на вземане на решение на правителството по въпрос от обществен интерес.,

Правителство, което твърдо подкрепя плурализма сред неговите бази, ще насърчава социалната, културната, етническата, религиозната и идеологическата хетерогенност, тоест никога няма да се похвали, че е множествено правителство, ще може да упражнява монополното представителство на един единствен сектор на обществото. Диалогът и дебатите между всички различни социални участници трябва да са задължителните условия, които плурализмът трябва да спазва, за да се разшири базата на властта.

Демократичните системи на управление са невъзможни без принципа на плурализма в основата им. В демокрацията гражданите ще могат да избират измежду различни политически предложения онова, което им се струва най-добро според техните очаквания и идеали. И разбира се, това също предполага наличието на други предложения, които не са съгласни с нашите, но правят тези на другите сънародници и затова трябва да бъдат уважавани и приети. Плуралистичната демокрация приема идеите на всички и приема, че този, който е получил най-много гласове, печели, дори ако ние не сме гласували за нея или не се чувстваме представлявани от нея, защото в този случай ще има мнозинство, което го усеща и е това, което го е избрало.

Мост към общото благополучие

Освен това плурализмът се свързва с идеята за благополучие и общо благо, защото в общество, където преобладава диалогът на всички гласове, не е възможно свободата да не съществува, основата на плурализма, разбира се.

Междувременно толерантността и уважението към тези, които мислят различно, ще бъдат най-важните ценности, когато става дума за поддържане и насърчаване на плурализма.

Философия: светът е изграден от независими реалности

От друга страна и по волята на философията плурализмът се оказва повече от всичко метафизична позиция, която поддържа, че целият свят е съставен от независими и взаимосвързани реалности . В този смисъл плурализмът е противоположен на монизма, който защитава, че реалността е една.

Богословие: всички религии са жизнеспособни начини за достигане до Бога

А Богословският плурализъм е концепция, която насърчава всички религии, християнството, юдаизма, исляма да се окажат полезни начини за достигане до Бога .

Защото този Бог е един, въпреки че получава различни имена и е почитан по най-различни начини.

Свързани Статии